persafe_socials

Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT PERSAFE 

Dit is het privacy beleid van PerSafe B.V. (hierna te noemen “PERSAFE”, “wij”, “ons” of “onze”), een bedrijf gevestigd in Nederland op het adres Traverse 26, 5361TE, Grave PERSAFE is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65059964. In ons privacybeleid leggen we uit hoe we informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen met betrekking tot het op de meest effectieve manier leveren van onze diensten en producten (de “Service”) en vooral hoe de informatie de gebruiker van de Service kan helpen. We verzamelen deze informatie in het geval u ervoor kiest om een gebruiker van onze diensten en producten te zijn. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op AVG gebaseerde wetgeving en de andere geldende privacywetgeving.

PERSAFE is van mening dat privacy een van de belangrijkste dingen is die nauw aansluit bij de diensten die wij aanbieden. Uw persoonlijke gegevens worden daarom zeer zorgvuldig behandeld en goed beveiligd. In deze privacyverklaring leggen we niet alleen uit hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, maar vooral ook waarom uw informatie belangrijk is om onze service op de meest effectieve manier aan u als gebruiker te leveren.

Welke gegevens verwerkt PERSAFE en waarvoor worden ze gebruikt?

Om de Services van PERSAFE te gebruiken, moet een persoon instemmen met een abonnement. Deze persoon, de houder van het abonnement, moet definiëren hoeveel geregistreerde gebruikers actief zullen zijn binnen het abonnement. Al deze geregistreerde gebruikers zullen individueel worden toegewezen aan een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen op de toepassing van PERSAFE. Daarom verzamelt PERSAFE verschillende persoonlijke gegevens van verschillende personen.

Waarom zou u uw GPS-locatie delen?

Je actuele GPS-locatie is bepalend voor de twee services die Persafe biedt en je locatie wordt continue automatisch op de achtergrond geactualiseerd.

Alarm situatie

Allereerst is het delen van de GPS-locatie met PERSAFE een cruciale voorwaarde voor het leveren van effectieve alarm opvolging en snelle hulp. In welke mate u uw locatie deelt en met wie, is aan u en kan gemakkelijk worden gepersonaliseerd in de instellingen. Het delen van de GPS-locatie zal altijd in het voordeel zijn van de gebruiker die hem deelt. In geval van een alarm, kunnen de hulpverleners altijd zien wat de GPS-locatie van de alarmgever is, waar alle hulpverleners zich bevinden en wie het dichtstbij is. Daarbij kan een instelling worden gekozen waarbij de alarmoproep eerst naar die hulpverleners wordt verstuurd die het dichtst bij de alarmgever zijn. De GPS-locatiegegevens worden elke tien seconden ververst gedurende de gehele alarm situatie om eventuele verplaatsingen weer te geven en te vervolgen wanneer de hulpverleners op de locatie van de alarmgever zijn aangekomen. Buiten een alarmsituatie worden de GPS-locatiegegevens bij verplaatsing ververst en detecteren we wanneer de verbinding tussen telefoon van de gebruiker en de alarmserver van PERSAFE wordt verbroken en wat de laatst bekende locatie is. In geval van agressie (telefoon vernielen) of bij een (sport)ongeval (telefoon beschadigd) worden de hulpverleners in de app geïnformeerd met de ‘sinds’ functie met laatst bekende locatie en tijdstip van aankomst.

Permanent locatie delen met familie, vrienden en team collega’s 

De GPS-locatie is ook erg handig om overzicht te hebben waar uw familieleden, vrienden of team collega’s zich op dat moment bevinden. U kunt per gebruiker van de PERSAFE-app beslissen of u uw locatie met een bepaalde persoon deelt of dat u alleen uw online-status wilt delen en dit ook altijd weer inzien en wijzigen. Wanneer u ingesteld heeft dat u uw locatie altijd deelt met een aantal Persafe gebruikers is het ook mogelijk om het delen van de locatie tijdelijk uit te schakelen met een knop in de app. Verder is het optioneel om locaties te markeren die een belangrijke rol spelen in uw leven zoals werk, thuis, school of andere locaties. Dit maakt het mogelijk om automatische meldingen naar andere Persafe gebruikers te sturen wanneer een Persafe gebruiker vertrekt of aankomt bij deze locaties. In deze tijd is het fijn om te weten of iemand veilig is aangekomen.

Waarom wil je jouw online-status delen?

De online-status laat zien of de gebruiker online is, afwezig, in een alarmsituatie is of als actieve hulpverlener actief is. De manier waarop u uw status weergeeft, kan persoonlijk worden aangepast in de instellingen van de app. Mensen die voor u als uw hulpverlener actief zijn of iemand die je als vriend of team collega hebt, kunnen op deze manier zien wat uw actuele status is.

Waarom zou u toestemming geven voor het gebruik van uw microfoon en handsfree luispreker op uw telefoon?

In geval van een alarm situatie willen de hulpverlener(s) zoveel mogelijk informatie ontvangen over de toestand waarin de alarmgever zich bevindt. Op deze manier kan de hulp effectiever worden georganiseerd. De actieve hulpverlener kan een directe spreek/luister verbinding opzetten om “live” mee te luisteren en eventueel direct met u te spreken. Ook kan de actieve hulpverlener een audiofragment afluisteren welke is gemaakt op de telefoon van de alarmgever toen deze het alarm activeerde om de situatie waarbij alarm is gemaakt beter in te kunnen schatten. Wanneer u ons toestemming geeft voor het gebruik van de microfoon en handsfree luidspreker, worden deze alleen expliciet ingeschakeld in geval van een alarm en niet anderszins. Het enige doel hiervan is dat de actieve hulpverlener zoveel mogelijk relevante informatie heeft omtrent uw alarm situatie.

Waarom zou u extra persoonlijke informatie toevoegen aan uw account profiel (optioneel)?

Hoe meer persoonlijke informatie u toevoegt aan uw profiel, hoe effectiever en persoonlijker de hulp tijdens een noodsituatie kan zijn. Persoonlijke informatie kunnen medische gegevens zijn zoals informatie over allergieën, medicatie, aandoeningen of andere relevante informatie waarvan u het belangrijk vindt om deze te delen met hulpverleners of 112. Ook informatie over contactpersonen die in geval van een alarm door de meldkamer moeten worden gecontacteerd of contact gegevens van artsen of specialisten. Daarnaast kunt u ook andere belangrijke informatie opslaan welke voor hulpverleners relevant is zoals bijvoorbeeld op welke verdieping uw woning zich bevindt.

Overzicht van gegevens die worden bijgehouden door PERSAFE

Om een effectieve service te kunnen leveren, zullen de volgende gegevens worden bijgehouden;

Bedrijf – Per bedrijf – Adres gegevens
– BTW-nummer
– KvK-nummer
– Factuur adres
Gebruiker details – Per gebruiker – Voor- en achternaam
– E-mail
– Mobiel telefoonnummer
– Eventuele medische informatie
– Eventuele contact gegevens hulpverleners
App data – Per gebruiker – GPS-locatie
– Online-status
– Audio opname tijdens alarm situatie
– Eventuele gemarkeerde geo-locaties

Duur van opslag

Bedrijf en gebruiker gegevens blijven verzameld en opgeslagen zolang de Service die PERSAFE aanbiedt wordt gebruikt. Wanneer een abonnement afloopt, worden de gegevens die tot die datum zijn verzameld en opgeslagen, primair voor maximaal een jaar bewaard. In deze periode worden de gegevens gescheiden van de andere actieve gegevens in een soort archief. App data worden voor een periode van maximaal 3 maanden bewaard.

Uw informatie en rechten

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG)
Als gebruiker heeft u het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Bij PERSAFE vinden we dit niet meer dan logisch, het zijn tenslotte uw gegevens. Dit betekent dat u altijd alle gegevens kunt opvragen die PERSAFE van u heeft verzameld, zodat u de mogelijkheid hebt om deze te kunnen delen met andere bedrijven en organisaties. Deze gegevens zullen u z.s.m. in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm toegestuurd worden. Op die manier kunt u die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen, zonder daarbij te worden gehinderd.

Recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG)
Als gebruiker heeft u het recht van vergetelheid. Het is uw keuze om uw persoonlijke gegevens met ons te delen, maar evenmin behoren wij uw keuze te respecteren als u dit niet meer wilt. Dit betekent dat wij in bepaalde situaties de gegevens die wij van u verzameld en opgeslagen hebben zullen verwijderen. Dit kan het geval zijn in de volgende situaties:
– als de gegevens niet meer nodig zijn;
– als de toestemming om gegevens te verzamelen is ingetrokken;
– als er bezwaar tegen de verwerking is gemaakt;
– als er sprake is van onwettige verwerking;
– als opslagperioden vervallen;
– als u jonger dan 16 jaar oud blijkt te zijn.
Dit geldt niet voor de gegevens die moeten worden verzameld op een wettelijke basis.

Recht van inzage (artikel 15 AVG)
Als gebruiker heeft u het recht van inzage in uw gegevens die worden opgeslagen door PERSAFE. Dat is dan ook een van de redenen dat PERSAFE ervoor heeft gezorgd dat u uw gegevens altijd online in kunt zien via My-PERSAFE. Mochten er gegevens zijn die op die manier niet direct inzichtelijk zijn, dan kunt u altijd een verzoek doen om inzicht van deze gegevens, zonder daarbij een reden te geven. Op die manier kunt u onder andere controleren of de informatie juist is of niet. Dit geldt alleen voor de gegevens van de aanvragende gebruiker. Mocht het aan de hand van ons privacybeleid niet voldoende helder zijn hoe wij de persoonsgegevens verwerken, dan kunt u ook hierin aanvullende inzage vragen.

Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
Gebruikers hebben recht op rectificatie. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat wij onjuiste gegevens van u verwerken. Om zoveel mogelijk dit recht te respecteren, bieden wij u de mogelijkheid om online via My-PERSAFE op welk moment u gegevens zelf te kunnen wijzigen. Mochten er gegevens zijn waarvan u zelf niet de mogelijkheid hebt om die te wijzigen, dan kunt u ons altijd vragen om deze persoonlijke gegevens van u te verbeteren, aan te vullen of af te schermen. Dit recht kan in de volgende situaties worden gebruikt:
– als de informatie feitelijk onjuist is;
– als de informatie onvolledig of niet relevant is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
– als de informatie anderszins wordt gebruikt in strijd met de wet.

Beperking van verwerking (artikel 18 AVG)
Gebruikers hebben het recht om een beperking te eisen in de verwerking van hun gegevens. Eigenlijk zou dit recht van toepassing zijn op dezelfde situaties die staan beschreven bij het rechts op gegevenswissing, maar bij PERSAFE vinden wij het niet meer dan logisch dat u dit in elke situatie kan doen. Transparantie en discretie zijn voor PERSAFE heel belangrijk. Zo kunt u altijd uw toestemming tot het verzamelen van bepaalde gegevens intrekken en kunt u bij de pagina ‘Permissies’ in My-PERSAFE al uw toestemmingen regelen met betrekking tot het delen van uw gegevens.

Recht op een menselijke kijk op beslissingen (artikel 22 AVG)
Gebruikers hebben het recht om een menselijke kijk op beslissingen te vragen. Bij PERSAFE wordt er ter bevordering van de kwaliteit en de snelheid van de dienst verschillende geautomatiseerde beslissingen genomen die persoonlijke consequenties kunnen hebben voor de gebruiker. Dit kan gebeuren wanneer PERSAFE-beslissingen neemt op basis van automatisch verwerkte gegevens. De gebruiker heeft het recht om een nieuw besluit te vragen, gebaseerd op een menselijk perspectief op de gegevens. Dit geldt niet als het noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst, als het voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de gebruiker of als de gebruiker hier toestemming voor heeft gegeven.

Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)
U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens. Ten gevolge van dit bezwaar staakt PERSAFE de verwerking, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de gebruiker of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Veiligheid

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens staan bij ons hoog in het vaandel. Het is natuurlijk belangrijk dat u vertrouwen hebt in degene aan wie u uw persoonlijke gegevens verstrekt. Dat waarderen wij dan ook zeer. Met die reden gebruiken we redelijke administratieve, logische, fysieke en beheersmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en ongeoorloofde toegang, gebruik en wijziging. Deze maatregelen zijn bedoeld om een beveiligingsniveau te bieden dat is afgestemd op de risico’s van het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Zo wordt het unieke inlogwachtwoord gecontroleerd door middel van tweeweg verificatie, wordt alle datacommunicatie tussen de PERSAFE-app, onze database en de accountserver altijd versleuteld verstuurd onder SSL-certificaat en hanteren wij intern verschillende veiligheidsnormen wat betreft toegangsbeperkingen.

Derden

Zoals u weet draait bij PERSAFE alles om vertrouwen en discretie. Het is dan ook belangrijk dat u weet dat wij alle gegevens die van u zijn bijgehouden en opgeslagen nooit met derden zullen delen, tenzij u hier toestemming voor heeft gegeven of als het gaat om een wettelijke verplichting. In sommige gevallen kan het mogelijk zijn dat u uw abonnement bij een derde partij heeft afgesloten. Daarom zijn we verplicht om factureringsinformatie te delen ter noodzaak hiervan.

Functionaris voor gegevensbescherming (art. 37 AVG)

Ter waarborging van de controle op onze privacy werkzaamheden is er een functionaris voor gegevensbescherming. Het gaat hierbij om een externe functionaris, zodat er naast controle ook een onafhankelijk blik is op de naleving van de privacyregels. Voor PERSAFE is dit een belangrijk aspect vanwege het feit dat het monitoren van individuen en het volgen van hun activiteiten op grote schaal deel uitmaken van onze kernactiviteiten.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We zullen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken in reactie op veranderende wettelijke, regelgevende of operationele vereisten. We zullen kennisgeving doen van dergelijke wijzigingen (inclusief wanneer deze van kracht worden) in overeenstemming met de wet. Als u wilt weten wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt, raadpleegt u het gedeelte ‘Laatst bijgewerkt’ hieronder.

Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@persafe.eu. U kunt ook contact met ons opnemen op +31 (0) 85 071 73 08.

U kunt als bestaande klant inloggen op my.persafe.eu en uw abonnement en gegevens inkijken en wijzigen.

Laatst bijgewerkt: 28-07-2023

PERSAFE BV Traverse 26
5361TE, Grave

T + 31 (0) 85 071 73 08
E: info@persafe.eu